aplikacja Matura google play app store
6-25 maja 2019

Matura 2019 - czas trwania egzaminów pisemnych

rok matury: matura 2019

Egzaminy trwają od godziny do trzech godzin w zależności od przedmiotu i poziomu.


Czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej.*
Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. - dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015-2019 oraz absolwentów techników z lat 2016-2019.

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

poziom dwujęzyczny

180

biologia

chemia

filozofia

fizyka

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski

wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony

180

informatyka

poziom rozszerzony**

część I

60

część II

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** - biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)

80


* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.
** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.


Czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej.*
Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014r., a w 2019r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005-2014 oraz absolwentów techników z lat 2006-2015.

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony**

część I

120

część II

70

poziom dwujęzyczny

180

informatyka

poziom podstawowy**

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony**

część I

90

część II

150

filozofia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język łaciński i kultura antyczna

wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

język kaszubski

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

biologia

chemia

fizyka i astronomia geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** - biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

80


* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.
** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.


źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności